Empresa familiar construïda el 19 de novembre de 1.974, a Barcelona, davant el Notari D. Antonio Roldan Rodríguez , sent un dels socis fundadors D. Jose Esclusa Simon, actual administrador.

Des de la seva fundació, CONSTRUCTORA ILLES MEDES S.A. ha centrat la seva activitat en la construcció tant d'habitatges unifamiliars com d'edificis d'apartaments i / o edificis industrials i comercials, centrant el seu àmbit territorial de treball a les províncies de Barcelona i Girona, sent la nostra especialitat les estructures de formigó armat.

El Departament Tècnic està dirigit per D. Antonio Esclusa Simon i D. Jose Esclusa Simon i està compost per arquitectes tècnics i Caps d'Obra amb gran experiència en la nostra empresa.  Així mateix aquest departament està recolzat per tècnics experts (arquitectes, enginyers) tots ells professionals prestigiosos en els seus respectius àmbits.

 

El Departament Administratiu està dirigit per Xavier Feliu Mateu i format per persones amb més de 30 anys al servei de l'empresa amb la qual cosa hem aconseguit un alt nivell d'eficàcia en les seves tasques. El personal d'obra el formen obrers amb gran experiència, alguns amb mes de 25 anys a la nostra empresa, i tots ells acrediten els cursos de formació i de prevenció de riscos laborals, segons estableix la legislació vigent.

Al llarg de la seva trajectòria CONSTRUCTORA ILLES MEDES S.A. ha anat incorporant les tecnologies més avançades, tant en el seu procés de producció com en les tasques administratives i de direcció tècnica. Per tot això hem aconseguit ser una empresa líder en el nostre sector, amb el que hem assolit un alt nivell de satisfacció dels nostres clients.

Formem part de la UNIÓ D'EMPRESARIS DE LA CONSTRUCCIÓ de la província de Girona (U.E.C.), tant a nivell d'afiliat, com en la seva Junta Directiva en representació de la comarca del Baix Empordà.

CONSTRUCTORA ILLES MEDES SA. Disposa en propietat de la maquinària necerasia per a l'execució de les obres (grues, compressors, etc ...), així com l'utillatge (taulers, puntals, corretges, etc...).